ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

(σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Νόμου 4583/2018 για την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων)

Το παρόν έντυπο παρέχει γενικές πληροφορίες για τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, οι οποίες απαιτούνται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, με σκοπό την έγκαιρη, ορθή, επαρκή και κατάλληλη ενημέρωσή σας.

Ι. Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Τράπεζας,

TBI Bank EAD – Branch Greece

Κηφισίας 196, 15231, Χαλάνδρι

ΑΦΜ 996646764

Αρ. ΓΕΜΗ 163671460001

α) ΔΕΝ κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση άσκησης δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποκλειστικά για την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Interamerican ΑΕΓΕΑ» εξ ονόματος και για λογαριασμό της και η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα.). Η TBI Bank EAD δηλώνει ότι

β) Η ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης ΔΕΝ κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της TBI Bank EAD

ΙΙ. Ειδικό Μητρώο Αφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η TBI Bank EAD είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΧΧΧΧ ως ασφαλιστικός πράκτορας. Τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.)» Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου μπορείτε να εξακριβώσετε την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ιστότοπος Ε.ΣΗ.Π.

ΙΙΙ. Πρόσθετη Ενημέρωση Σχετικά με τη Διαφάνεια και τη Σύγκρουση Συμφερόντων

 • Η TBI Bank EAD παρέχει συμβουλή (προσωπική σύσταση) σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, όπου αυτό απαιτείται και σύμφωνα με τους κανονισμούς που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Η TBI Bank EAD έχει λάβει εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της Interamerican.
 • H Interamerican καταβάλλει στην TBI Bank EAD προμήθεια, η οποία περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση συνεργασίας, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
 • Εάν, με αφορμή την ασφαλιστική σύμβαση και μετά τη σύναψή της, κληθείτε να πραγματοποιήσετε καταβολές πέραν των προβλεπόμενων ασφαλίστρων και πληρωμών, η TBI Bank EAD σας γνωστοποιεί, για κάθε μία από τις μεταγενέστερες πληρωμές, τις σχετικές με τη φύση τους πληροφορίες.
 • Για τυχόν παράπονά σας και προς επίλυση αυτών μπορείτε να απευθύνεστε
  • Τηλεφωνικά στο 210 300 99 90
  • Διαδικτυακά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνων, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της TBI Bank EAD – Branch Greece εδώ.
  • Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@tbibank.gr
  • Επιστολικά, αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στον επίσημο ιστότοπο της TBI Bank EAD – Branch Greece, στη διεύθυνση: Yπόψη Tμήματος Παραπόνων
   Κηφισίας 196, 15231, Χαλάνδρι

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και τα στοιχεία επικοινωνίας της λειτουργίας διαχείρισης παραπόνων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της TBI Bank EAD

Eφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένος από την απάντηση της TBI Bank EAD – Branch Greece, έχετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απευθυνόμενος στους αναγνωρισμένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ: 2106460862, ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr  , ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής, Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα, τηλ: 10440 (αστική χρέωση)/+302103376700 (διεθνείς κλήσεις), ιστοσελίδα: www.hobis.gr . Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, μπορείτε να υποβάλλετε έγγραφη αιτίαση στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της TBI Bank EAD της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 3201111, ιστοσελίδα: www.bankofgreece.gr για πράξεις ή παραλείψεις φυσικού ή νομικού προσώπου, που συνιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

subheader line subheader line
Επικοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
210 300 99 22
Ωρες εργασίας
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 18:00
Κεντρικά γραφεία
Λεωφ. Κηφισίας 196,
Χαλάνδρι 152 31, Ελλάδα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
info@tbibank.gr