Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την TBI Bank – Branch Greece

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

H «TBI Bank EAD – Branch Greece» με ΚΑΠΙ 125/23.03.2022, και διακριτικό τίτλο «TBI Bank», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 196, Τ.Κ. 152 31, νομίμως εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 163671460001 και ΑΦΜ 996646764, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ιστοσελίδα και διακριτικό τίτλο (στο εξής «TBI Bank – Branch Greece»), αποτελεί υποκατάστημα της βουλγαρικής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «TBI Bank EAD», με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως Lozenets District 52-54 Dimitar Hadzhikotsev str., Τ.Κ. 1421, Σόφια, Βουλγαρία, δείτε εδώ τη διεύθυνση, μέλος του τραπεζικού ομίλου «4finance» με αριθμό αδείας № B 30 από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας («ΒΝΒ»), αρμόδια βουλγαρική ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού τομέα. Υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο των εργασιών της προσφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες τις σύγχρονης τραπεζικής (fintech) και με την παρούσα θα ήθελε να σας ενημερώσει για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

 

Η παρούσας ενημέρωση απευθύνεται σε πρόσωπα καταναλωτές, δανειολήπτες, οφειλέτες συνοφειλέτες, συμπιστούχοι, εγγυητές κλπ., οι οποίοι είναι πελάτες της τράπεζας, καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένα με τα πρόσωπα αυτά ή/και τις οφειλές τους φυσικά πρόσωπα (πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή άλλη ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώπων, μέλη οικογένειας, κληρονόμοι, νόμιμοι αντιπρόσωποι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, αντίκλητοι, άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπάλληλοι, συνεργάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα ή οντότητες κ.λπ.).

1 - ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η TBI BANK – BRANCH GREECE

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η TBI BANK –BRANCH GREECE

 

Με εξαίρεση τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για κάθε σχέση με την TBI Bank – Branch Greece, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων καθώς και από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της σχέσης, συνεργασίας ή συναλλαγής με την TBI Bank – Branch Greece.
Ενόψει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η TBI Bank – Branch Greece είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα, τα οποία ενδέχεται να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

 

 • Δεδομένα ταυτοποίησής και νομιμοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, δεδομένα υπογραφής κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ.
 • Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης: επάγγελμα και χρόνος άσκησης αυτού, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη σας, έγγαμη κατάσταση ή μη/σύμφωνο συμβίωσης/χηρεία, φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε9 κ.λπ.), εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ή/και φορολογικής ενημερότητας, κινητά, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.
 • Δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων: ενδεικτικά, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, πτωχευτικές, εξυγίανσης ή εν γένει διευθέτησης οφειλών
 • Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητα: ενδεικτικά οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από πάσης φύσεως δάνεια και πιστώσεις κ.λπ.
 • Δεδομένα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς σας (credit scoring), από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
 • Δεδομένα πληρωμών (ενδεικτικά σε περιπτώσεις πάγιας εντολής χρέωσης καταθετικών λογαριασμών ή/και σε πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) και δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία, εξυπηρέτηση και διαχείριση του δανείου ή της πίστωσης από όπου απορρέει η οφειλή σας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβατικών εγγράφων, του ιστορικού πληρωμών της οφειλής σας, καθώς και επιστολές ή εξώδικες επιστολές που έχουν ανταλλαγεί σχετικά με την οφειλή σας.
 • Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών), σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υποβαλλόμενων παραπόνων και αιτημάτων οφειλετών, καθώς και τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η TBI Bank – Branch Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το Ν.3758/2009, όπως ισχύει).
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από εσάς στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Αριθμ. απόφ. 392/1/31.5.2021 Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013  – Κατάργηση της υπ’  αρ. 195/1/ 29.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β’ 2376)), καθώς και επεξεργασίας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και παραπόνων ή/και εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας ή/και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της TBI Bank – Branch Greece ή του εκάστοτε φορέα της απαίτησης.
 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών υπηρεσιών της TBI Bank – Branch Greece (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
 • Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης των χώρων της TBI Bank – Branch Greece, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις/ενημερώσεις (αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της TBI Bank – Branch Greece).
 • Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε στην TBI Bank – Branch Greece είτε στο πλαίσιο της σχέσης σας με την TBI Bank – Branch Greece είτε σε προσυμβατικό στάδιο.
 • Δεδομένα αξιολόγησης του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Δεδομένα ανηλίκων, μόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις.

 

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ TBI BANK – BRANCH GREECE

 

Η TBI Bank – Branch Greece συλλέγει τα ως άνω δεδομένα σας από τις ακόλουθες πηγές:

 • Από εσάς.
 • Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με τα οποία τηρείτε πελατειακή σχέση για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, μητρώα, διαδίκτυο, ανοικτό προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσων ενημέρωσης κ.λπ.).
 • Aρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 2103676700, διαδικτυακός τόπος: www.tiresias.gr.
 • Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.
 • Τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που ενεργούν για λογαριασμό σας ή σχετίζονται με εσάς.
 • Ηλεκτρονικές συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή από συνεργαζόμενους με την TBI Bank – Branch Greece παρόχους υπηρεσιών.
 • Δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς (συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και των φορολογικών αρχών), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Σημειώνουμε, πως σε περίπτωση που μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αντικλήτων ή/και διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και οργάνων διοίκησης, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως τα πρόσωπα αυτά για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους και για την επεξεργασία τους από την TBI Bank – Branch Greece (ενδεικτικά με παραπομπή τους στο παρόν Έντυπο Ενημέρωσης της TBI Bank – Branch Greece) και να έχετε εξασφαλίσει την τυχόν απαιτούμενη συγκατάθεσή τους.

2 - ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η TBI Bank – Branch Greece επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

 

Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης:

 

 • Την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας για την έγκριση της αρχικής σύμβασης δανείου ή πίστωσης είτε για την συμβατική ρύθμισης της οφειλής σας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης.
 • Τη διαχείριση της σύμβασης δανείου ή πίστωσης με την TBI Bank – Branch Greece
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής σας, την αξιολόγηση των αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας
 • Την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή σας που διαχειρίζεται η TBI Bank – Branch Greece Την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων από εσάς ποσών από το δάνειο ή την πίστωση που τελούν υπό τη διαχείριση της TBI Bank – Branch Greece.
 • Την κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση, διαχείριση και γενικά την ομαλή λειτουργία σύμβασης με αντικείμενο τη ρύθμιση της οφειλής σας και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων.
 • Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την οφειλή σας.

Για τη συμμόρφωση της TBI Bank – Branch Greece με έννομες υποχρεώσεις της

 

Η TBI Bank – Branch Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται, όπως εκάστοτε ισχύουν:

 

 • Tο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει
 • Tον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Tις εκ του νόμου, υποχρεώσεις ενημέρωσης και γενικά προϋποθέσεις διαφάνειας συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών,
 • Tην υποβολή εποπτικών αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη διεξαγωγή ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Tην εν γένει συμμόρφωση της TBI Bank – Branch Greece με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρμόδιων αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών).

Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της TBI Bank – Branch Greece ή τρίτου, όπως:

 

 • Tην προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της TBI Bank – Branch Greece,
 • Tην είσπραξη και τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η TBI Bank – Branch Greece,
 • Tην πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος της TBI Bank – Branch Greece,
 • Tην προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της TBI Bank – Branch Greece καθώς και Tην προστασία των συναλλασσομένων με την TBI Bank – Branch Greece, των εργαζομένων και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της,
 • Tη διαχείριση των παραπόνων σας,
 • Tη συμμόρφωση της TBI Bank – Branch Greece με υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχει συνάψει ή συνάπτει με τους φορείς των απαιτήσεων που διαχειρίζεται, τις διαδικασίες τιτλοποίησης ή πώλησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες που παρέχει η TBI Bank – Branch Greece με σκοπό την βελτίωση αυτών και την εν γένει συναλλακτική σχέση της μαζί σας.

Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι δεν υπερισχύουν έναντι των έννομων συμφερόντων της TBI Bank – Branch Greece ή του αντίστοιχου φορέα των απαιτήσεων το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

 

Με τη συγκατάθεση του υποκειμένου

 

Εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή.

 

Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

 

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την Τράπεζα,
 • προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • για τη συμμόρφωση της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Τράπεζα, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – Κατάρτιση προφίλ

 

Η TBI Bank – Branch Greece χρησιμοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να διευκολύνει την διεκπαιρέωση των εργασιών της αλλά προσπαθεί να μην προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Ωστόσο η TBI Bank – Branch Greece προβαίνει σε λήψη αποφάσεων εφαρμόζοντας μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης:

 

 • Πιστοληπτικού προφίλ (credit profiling), προκειμένου να γίνει εκτίμηση κινδύνου με βάση τα οικονομικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία φερεγγυότητας και πιστοληπτικής σας ικανότητας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ σας και μεταξύ της TBI Bank – Branch Greece ως υπεύθυνου επεξεργασίας, ή/και όταν αυτό επιτρέπεται από το οικείο ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η TBI Bank – Branch Greece,
 • Προφίλ για την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μοντέλων, για τη συνδυαστική αξιολόγηση δεδομένων, με σκοπό την συμμόρφωση της TBI Bank – Branch Greece με σχετικές έννομες υποχρεώσεις της.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω επεξεργασιών μπορεί να είναι η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ρύθμισης οφειλής σας.

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η TBI Bank – Branch Greece δεσμεύεται να διασφαλίζει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων σας ως υποκειμένων των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ.

3 - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η TBI Bank – Branch Greece δύναται τα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες:

 

 • Εταιρείες του Ομίλου της 4Finance όπως ενδεικτικά: στην TBIBank Boulgaria, TBIBank Romaniα καθώς και με κάθε μορφή συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της σύμβασης (πχ Σύμβουλοι ή Συνεργάτες, θυγατρικές ή Καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό),
 • Σε εποπτικές αρχές [συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM)], κρατικές, διοικητικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες, ευρωπαϊκές ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί o έλεγχος ή η εποπτεία των δραστηριοτήτων της TBI Bank – Branch Greece στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
 • Σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών προϊόντων (ενδεικτικά για την ασφάλιση του ακινήτου εξασφάλισης, σε περίπτωση που ως υπόχρεοι δεν εκπληρώνετε την υποχρέωσή σας για τη σχετική ασφάλιση, για την ασφάλιση του δανείου για την εξόφλησή του σε περίπτωση θανάτου κ.λπ.).
 • Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως προς τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία (καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.λπ.), για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και για τους σκοπούς του αρχείου «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο διαδικτυακό τόπο της ως άνω εταιρείας (www.tiresias.gr), όπου βρίσκεται αναρτημένη η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας.
 • Σε πιστωτικά ιδρύματα στα οποία τηρείται ο καταθετικός λογαριασμός για την εξυπηρέτηση της οφειλής σας καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών αποδοχής καρτών, και ιδρύματα πληρωμών.
 • Στους υπαλλήλους της TBI Bank – Branch Greece, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους καθώς και στα μέλη διοίκησης της TBI Bank – Branch Greece στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
 • Σε δημόσιους φορείς
 • Σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλουν αίτημα στην TBI Bank – Branch Greece για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.
4 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ – ΕΟΧ

Η TBI Bank – Branch Greece στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση /αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από τις Εταιρείες του ομίλου καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, , υπό την προϋπόθεση ότι:

 

 • Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή
 • ‘Εχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

 

 • ‘Εχετε παράσχει στη TBI Bank – Branch Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή
 •  διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη TBI Bank – Branch Greece , όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή
 • ΗΗ διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της TBI Bank – Branch Greece ή
 • Υπάρχει σχετική υποχρέωση της TBI Bank – Branch Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η TBI Bank – Branch Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.
5 - ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε κάθε περίπτωση για διάστημα πέντε (5) χρόνων μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της εκάτοτε μεταξύ μας σύμβασης.

 

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας με την TBI Bank – Branch Greece ή, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Η TBI Bank – Branch Greece, θα τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετίζονται με κάθε υπόθεση, για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών.

 

Τέλος, η TBI Bank – Branch Greece τηρεί κάθε καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, για ένα (1) έτος.

 

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δύνανται να τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και όπου δυνατό ανωνυμοποιούνται

 

Σε εξαιρετικές περιπτώση αντιδικίας, ή επίλυσης διαφοράς τα δεδομένα σας τηρούντια και τυγχάνουν επεξεργασίας για όλο το χρονικό διάστημα διαχείρισης της οφειλής σας, και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε κάθε δε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη.

6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης, η TBI Bank – Branch Greece οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
 • Δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία TBI Bank – Branch Greece τηρεί και επεξεργάζεται, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή τους, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η TBI Bank – Branch Greece ή τρίτου.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή η TBI Bank – Branch Greece δεν χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχει ασκηθεί δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της TBI Bank – Branch Greece υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η TBI Bank – Branch Greece εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε αίτημά του υποκειμένου ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Τράπεζα να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Λάβετε υπόψη τα εξής:

 

 • Το δικαίωμα πρόσβασης ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί μερικά ή ολικά εφόσον η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που υποχρεώνουν την διατήρησή τους, εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των δεδομένων, η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς .
 • Τα δικαιώματα της εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής.
 • Η TBI Bank – Branch Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της TBI Bank – Branch Greece ή αντίστοιχων φορέων απαιτήσεων, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της TBI Bank – Branch Greece. Ειδικότερα, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε περίπτωση που τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το συμφέρον του υποκειμένου για διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό ή εάν η διαγραφή είναι σε σύγκρουση με περιόδους τήρησης που ορίζει νόμος ή σύμβαση.
 • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της TBI Bank – Branch Greece, η οποία (διαγραφή) τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεσθεί.

Στις περιπτώσεις που η TBI Bank – Branch Greece διαχειρίζεται απαιτήσεις, η TBI Bank – Branch Greece είναι αρμόδια να σας απαντήσει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο σε αιτήματα που σχετίζονται:

 

με δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η TBI Bank – Branch Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, όπως ισχύει, και με το αρχείο των απευθυνόμενων στη TBI Bank – Branch Greece αιτημάτων και παραπόνων σας.

 

Για κάθε άλλο ζήτημα θα πρέπει να απευθύνεστε στον αντίστοιχο υπεύθυνο επεξεργασίας (δημόσιος φορέας, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κλπ).

7 - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην TBI Bank – Branch Greece, Λεωφόρος Κηφισίας 196, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact@dpa.gr

 

Η TBI Bank – Branch Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της TBI Bank – Branch Greece, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TBI Bank – Branch Greece θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

 

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την TBI Bank – Branch Greece δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα υποβληθέντα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η TBI Bank – Branch Greece δύναται είτε να επιβάλλει στον αιτούντα την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

8 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DPO

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της TBI Bank – Branch Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση +2103009990 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@tbibank.gr

9 - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΔΠΧ

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

 

Fax: +30 210 6475628

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

10 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

 

Η TBI Bank – Branch Greece χρησιμοποιεί σύστημα επιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της τράπεζας ως υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Παράλληλα, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Τράπεζα ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον της Τράπεζας συνίσταται στην ανάγκη να προστατευτούν οι χώροι των εγκαταστάσεων της Τράπεζας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτούς από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, από εγκληματικές ενέργειες, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της Τράπεζας και τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με αυτήν (ήτοι του συναλλακτικού κοινού) που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η Τράπεζα συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και έχει περιορίσει τη λήψη σε χώρους όπου έχει αξιολογηθεί ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων (π.χ. κλοπής), όπως στην είσοδο των Καταστημάτων και των Κτηρίων, χωρίς να υπάρχει εστίαση σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 • Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Τράπεζας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

 • Χρόνος τήρησης

Η Τράπεζα τηρεί τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις σχετικές Οδηγίες και Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά την πάροδο του οποίου διαγράφονται αυτόματα. Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα καταγραφούν περιστατικά οργανωμένης οικονομικής απάτης ή αμφισβήτησης οικονομικής συναλλαγής, τα σχετικά τμήματα των δεδομένων του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δύναται να διατηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο με ανάλογα μέτρα ασφαλείας για όσο διάστημα απαιτείται για τη διερεύνηση και την πειθαρχική ή δικαστική δίωξη των περιστατικών αυτών.

 

 • Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Για την ενημέρωσή σχετικά με τα δικαιώματα καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, στην Ενότητα ανωτέρω (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ).

 

Για να εξεταστεί ένα αίτημα υποκειμένου δεδομένων που σχετίζεται με τη χορήγηση αντιγράφου εικόνας, θα πρέπει να προσδιορθιστεί, έστω κατά προσέγγιση ο χρόνος, ενδεχομένως και με την παροχή φωτογραφίας ή με οποιδήποτε τρόπο η Τράπεζα θεωρήσει εύλογο και ανάλογο για να αντποκριθεί στο αίτημα του υποκειμένου. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα θα απαντήσει αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Η TBI Bank – Branch Greece  χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών που διενεργούν οι τελευταίοι με συγκεκριμένες αρμόδιες υπηρεσίες της στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξυπηρέτησης των σχετικών συναλλακτικών σχέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται ειδική ενημέρωση τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες πριν από οποιαδήποτε καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

12 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: INTERNET BANKING – MOBILE BANKING – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου της TBI Bank – Branch Greece  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Τράπεζα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τραπεζικής Internet Banking και Mobile Banking, υποβολή αιτήματος επισκέπτη /χρήστη για την εκ μέρους της Τράπεζας ενημέρωση για προϊόντα και /ή υπηρεσίες, υποβολή σχολίων /υποδείξεων εκ μέρους των επισκεπτών /χρηστών) και σύμφωνα με την ειδικότερη πολιτική την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό ιστοτόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. Η TBI Bank – Branch Greece  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών.

 

Ο δικτυακός ιστοτόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Τράπεζα για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

13 - Cookies

Η TBI Bank – Branch Greece  μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης /χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης /χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της Τράπεζας.

 

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της TBI Bank – Branch Greece  μέσω της σχετικής επεξηγηματικής οθόνης εδώ . Σημειώνεται ότι τα cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των cookies, τα οποία είναι προαιρετικά, ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί την ενεργοποίησή τους και σε θετική περίπτωση να παράσχει τη σχετική του συγκατάθεση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση των προαιρετικών cookies τότε ανά περίπτωση μπορεί να χάνει κάποια επιπλέον πληροφόρηση/ λειτουργικότητα όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα ρύθμισης των cookies.

 

Με την χρήση των προαιρετικών cookies η TBI Bank – Branch Greece  δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics, και μάλιστα του Display Advertising αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ), προκειμένου να προβαίνει σε προώθηση των προϊόντων και/ή/και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα της Τράπεζας σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η Τράπεζα και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies (όπως το cookie της Google Analytics) ή cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie) από κοινού για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της TBI Bank – Branch Greece  . Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου δύνανται να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και να εξαιρούνται μελλοντικά από σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του Display Advertising και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις του Google Display Network χρησιμοποιώντας τα Ads Settings (Ρυθμίσεις Διαφημίσεων) ή να ενεργοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, το Google Analytics opt-out browser add-on, μέσω του συνδέσμου, αναζητώντας τυχόν περαιτέρω συνδρομή στο σύνδεσμο.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της TBI Bank – Branch Greece  μπορεί να διαγράψει τα cookies και να απενεργοποιήσει τη χρήση τους επιλέγοντας τον browser που χρησιμοποιεί παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες:

 

Mozilla Firefox

Safari

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

 

Εάν χρησιμοποιείται κάποιος άλλος browser, ο χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου της TBI Bank – Branch Greece  θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές πληροφορίες του παρόχου του.

14 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η TBI Bank – Branch Greece  δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της Τράπεζας εδώ και θα είναι διαθέσιμη και στις εγκαταστάσεις της TBI Bank – Branch Greece.