ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

(2η Έκδοση ΓΟΣ – Ιούλιος 2023)

 

TBI BANK EAD – Branch Greece

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για τη Χορήγηση Δανείων και Πιστώσεων σε Ιδιώτες της «TBI BANK EAD – Branch Greece», εφεξής αποκαλούμενη η «ΤΡΑΠΕΖΑ», με τον διακριτικό τίτλο «TBI Bank», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 196, Τ.Κ. 152 31, νομίμως εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 163671460001 και ΑΦΜ 996646764, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ αποτελεί υποκατάστημα της βουλγαρικής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «TBI Bank EAD», με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως Lozenets District 52-54 Dimitar Hadzhikotsev str., Τ.Κ. 1421, Σόφια, Βουλγαρία (https://tbibank.bg/en/contacts) H «TBI Bank EAD» με αριθμό αδείας № B 30 είναι μέλος του τραπεζικού ομίλου «4finance», και εποπτεύεται από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας («ΒΝΒ»), αρμόδια βουλγαρική ρυθμιστική αρχή του τραπεζικού τομέα, που εδρεύει στην οδό Knyaz Alexander I Sq. αρ. 1, Τ.Κ. 1000 στη Σόφια, Βουλγαρία.

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Επιπλέον, η«TBI Bank EAD – Branch Greece» με ΚΑΠΙ 125/23.03.2022 εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ»), αρμόδια ελληνική εποπτική αρχή για τις τραπεζικές υπηρεσίες, που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 102 50, Αθήνα.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

3.1 Το δάνειο χορηγείται σε συνέχεια της αναγκαστικής, κατ’ ελάχιστον, προσυμβατικής ενημέρωσης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ (εφεξής «ΟΦΕΙΛΕΤΗ») για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ελληνική νομοθεσία, τις ΚΥΑ και τις Πράξεις Διοικητή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, κεφ. Γ παρ. 1γ), όπως ισχύουν, την προσκόμιση από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ όλων των απαιτούμενων από την ελληνική νομοθεσία δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου επιπλέον δικαιολογητικού κατά την εύλογη κρίση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, την υπογραφή της σύμβασης δανείου και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης εγγύησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου, την καταβολή όλων των εξόδων, καθώς και την εκπλήρωση όλων των όρων που προβλέπονται στη σύμβαση δανείου και στους παρόντες Γενικούς Όρους.

 

3.2 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποχρεούται να να δηλώσει έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου σε ελληνική τράπεζα στον οποίο να είναι μόνος ή πρώτος δικαιούχος για την αποπληρωμή και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης δανείου.

 

3.3 Το περιεχόμενο της σύμβασης δανείου δύναται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί αποκλειστικά εγγράφως, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών, πλην των περιπτώσεων μονομερούς τροποποίησης των συνολικών εξόδων του δανείου που διενεργείται λόγω της επέλευσης συμβατικού όρου ο οποίος εμπεριέχεται στη δανειακή σύμβαση ή στους παρόντες Γενικούς Όρους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 των παρόντων. Σε περίπτωση μεταβολής όρου που εμπεριέχεται στη δανειακή σύμβαση ή στους παρόντες Γενικούς Όρους με μονομερή ενέργεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η πληροφόρηση του αντισυμβαλλομένου ΟΦΕΙΛΕΤΗ θα παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας των συμβατικών όρων, κατά την αρχική και τη μετέπειτα εφαρμογή τους, προσδιορίζονται με σαφήνεια (όπως για τον τρόπο μεταβολής του κυμαινομένου επιτοκίου. Βλ. σχετικά ΕΤΠΘ 234/20/11.12.2006, παρ. 1). Για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των όρων που εμπεριέχονται στη σύμβαση δανείου, η οποία δεν οφείλεται σε μονομερή ενέργεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συμφωνεί να καταβάλλει τα αναλογούντα στην επαναδιαπράγματευση/ μετατροπή των όρων του δανείου έξοδα, σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπως ισχύει κατά τη στιγμή της είσπραξής τους.

 

3.4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε τρίτους τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει σε τρίτους τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, μόνο κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

4.1 Προκειμένου το δάνειο να χορηγηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ [και ο ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗΣ και/ή ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ] -ή το πρόσωπο που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του- υποχρεούται να πιστοποιεί την ταυτότητά του/της, κατόπιν αιτήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης, γνήσιο αντίγραφο ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο από την ΤΡΑΠΕΖΑ ή απαιτείται από τον Νόμο, από τις Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή από άλλη αρμόδια Αρχή.

 

4.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ αποδέχεται ως έγκυρο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρουν υπογραφή με βεβαιωμένο το γνήσιο αυτής από αρμόδια Αρχή ή εξουσιοδότηση που συντάσσεται και υπογράφεται παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, υπό την προϋπόθεση ότι το εύρος της εξουσίας εκπροσώπησης περιγράφεται με σαφήνεια και ακρίβεια. Σε περίπτωση που το έγγραφο που παρέχει την εξουσιοδότηση δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση ενεργειών που διατάσσονται από πρόσωπο που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογεί ότι τόσο ο/η ίδιος/ίδια προσωπικά, όσο και κάθε πρόσωπο που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού/αυτής, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν απολύτως περιορισμό.

ΤΕΛΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

5.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ χρεώνει έξοδα, και, τυχόν προμήθειες ή/και κατά το νόμο φόρους και τέλη, που σχετίζονται με το χορηγηθέν δάνειο, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται, σαφώς και επαρκώς όπως ορίζει ο νόμος, ο Τιμοκατάλογος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ή η εφαρμοστέα νομοθεσία, όπως ισχύουν κατά τη στιγμή της είσπραξής τους. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τις χρεώσεις και τα έξοδα, κατόπιν αλλαγής του Τιμολογίου Εργασιών Ιδιωτών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, μόλις συντρέξουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση και από τους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διαφωνεί με τις τροποποιήσεις, οι οποίες θα έχουν γνωστοποιηθεί από την ΤΡΑΠΕΖΑ σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη διαφωνία του/της όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για τη χρήση των υπηρεσιών, η οποία οδηγεί και στην καταγγελία της σύμβασης δανείου, άλλως θα συνάγεται ότι ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αποδέχεται τις τροποποιήσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

 

5.2 Επιπλέον, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Γενικούς Όρους, για συγκεκριμένο και σπουδαίο λόγο, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ σε εξατομικευμένη βάση, η οποία δύναται να πραγματοποιείται είτε μέσω της περιοδικής -κατ’ ελάχιστον- ενημέρωσης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ ή μέσω γενικής ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η προαναγγελία της τροποποίησης θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 60 (εξήντα) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της τροποποίησης και καταγγελίας της σχετικής δανειακής σύμβασης με την ΤΡΑΠΕΖΑ, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την προταθείσα ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Τυχόν αδυναμία ή αποτυχία του ΟΦΕΙΛΕΤΗ να εξασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, θα συνάγεται ότι συνιστά από μέρους του σιωπηρή αποδοχή. Τυχόν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια καταθέσεων, που έχουν αναγνωρισθεί ως κυμαινόμενα ή μεταβλητά, δεν θα θεωρούνται ως τροποποιήσεις εφόσον οι μεταβολές βασίζονται σε επιτόκια αναφοράς και στη μέθοδο υπολογισμού του ισχύοντος πραγματικού επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική ημερομηνία και ο πίνακας των συγκεκριμένων επιτοκίων παρέχεται.

 

5.3 Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) του δανείου αντιπροσωπεύει το σύνολο των επιβαρύνσεων του δανείου (οι οποίες είναι σταθερές τιμές, αναλόγως με τη φύση και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας), τρέχουσες ή μελλοντικές που αναμένεται να γεννηθούν (τόκους, λοιπές άμεσες ή έμμεσες δαπάνες, προμήθειες, φόρους) εκφραζόμενες ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού του χορηγηθέντος δανείου. Κατά τον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) του δανείου, δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν δαπάνες, τις οποίες ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ θα οφείλει σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου.

 

5.4 Το ΣΕΠΠΕ για συγκεκριμένο δάνειο, καθορίζεται ανάλογα με το είδος, τη συγκεκριμένη προθεσμία και το ποσό του δανείου. Το ακριβές ύψος του ΣΕΠΠΕ αναφέρεται ρητώς στη δανειακή σύμβαση, καθώς και στο πρόγραμμα αποπληρωμής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ πραγματοποιείται με την παραδοχή πως το συνολικό ποσό του δανείου έχει πλήρως χορηγηθεί, η σύμβαση ισχύει για την περίοδο για την οποία συνήφθη, και θα αποπληρώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη δανειακή σύμβαση πρόγραμμα αποπληρωμής·

 

5.5 Κατά τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ, λαμβάνονται υπόψη και όλες οι σχετικές προς το δάνειο γενικές συνθήκες και πρόσθετες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Αρ. 1 στο Άρθ. 26 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β 917/2010), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο πρόγραμμα αποπληρωμής ισχύουν μόνο μέχρι την τυχόν επόμενη τροποποίηση του επιτοκίου ή των πρόσθετων δαπανών, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση.

 

5.6 Τα καταβληθέντα τέλη, προμήθειες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν προκαταβληθεί, δεν επιστρέφονται.

ΤΟΚΟΙ

6.1 Το ειδικότερο επιτόκιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση δανείου δύναται να μεταβληθεί μονομερώς από την ΤΡΑΠΕΖΑ, σε περίπτωση που συντρέξουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς και στον όρο 13 των παρόντων Γενικών Όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΠΘ 178/19.07.20004, όπως ισχύει.

 

6.2 Οι τόκοι επί του υπολοίπου του χορηγηθέντος δανείου υπολογίζονται από την ημέρα χορήγησης του δανείου, σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε μήνα με βάση έτος 365 (τριακοσίων εξήντα πέντε) ημερών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης και εξαιρουμένης της τελευταίας ημέρας της περιόδου, για όλα τα είδη δανείων σε ιδιώτες.

 

6.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τη συνολική δαπάνη, το συμφωνηθέν επιτόκιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση δανείου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας, όπου επιτρέπεται, εφόσον συντρέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

6.3.1 Οποιαδήποτε μεταβολή των κανονιστικών ρυθμίσεων ή/και Πράξεων και κανονισμών της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (ΒΝΒ) ή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), των σχετικών Αποφάσεων των ελληνικών και βουλγαρικών Υπουργείων Οικονομικών και/ή Οικονομίας, και λοιπών διοικητικών, οικονομικών ή νομισματικών Αρχών, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις αυτών προς τις τράπεζες.

 

6.3.2 Οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή του δείκτη αναφοράς όπως έχει συμφωνηθεί σε κάθε σύμβαση.

 

6.3.3 Οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή στο οικονομικό περιβάλλον και στα επίπεδα των επιτοκίων στη Βουλγαρία ή την Ελλάδα.

 

6.3.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στα τέλη ασφάλισης που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Γενικής Πολιτικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ως αποτέλεσμα της νέας τιμολόγησης που εφαρμόζει η ασφαλιστική εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες προς την ΤΡΑΠΕΖΑ.

 

6.4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ενημερώνει εγκαίρως τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ για τυχόν μεταβολές και για την ημερομηνία από την οποία αυτές θα τίθενται σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που αφορούν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω μεταβολών, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, με την αποστολή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής και/ή ειδοποίησης στην ταχυδρομική διεύθυνση που υποδείχθηκε από τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ ή με την επίδοση της γνωστοποίησης με δικαστικό επιμελητή.

 

6.5 Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διαφωνεί με τη μεταβολή στις συνολικές δαπάνες του δανείου, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση δανείου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της, κατά τα ανωτέρω, γνωστοποίησης, διάστημα το οποίο συνομολογείται ως εύλογο, και ταυτόχρονα αναλαμβάνει την υποχρέωση, προτού η μεταβολή τεθεί σε ισχύ, να εξοφλήσει κάθε οφειλόμενο ποσό προς την ΤΡΑΠΕΖΑ το οποίο απορρέει από τη συμβατική σχέση, πλέον των αρχικώς συμφωνηθέντων τόκων και εξόδων για την περίοδο χρήσης του ποσού του δανείου, και χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει τέλος πρόωρης εξόφλησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν από κοινού ότι, στην περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν προβάλλει, εγκαίρως και εγγράφως, αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω μεταβολή, και συνεχίσει, αναντίρρητα, να αποπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός της συγκεκριμένης περιόδου, θεωρείται ότι αποδέχεται τη μεταβολή. Στην περίπτωση μείωσης του επιτοκίου της σύμβασης δανείου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν υποχρεούται να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

 

6.6 Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

7.1 Με την υπογραφή της σύμβασης δανείου, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την ΤΡΑΠΕΖΑ να χρεώνει αυτοδικαίως με την οφειλή, κατά κεφάλαιο και εν γένει τόκους, ή/και τυχόν οφειλή λόγω εξόδων, προμηθειών, φόρων, τελών, εισφορών), συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που σχετίζονται με τη σύμβαση δανείου και τον τρεχούμενο λογαριασμό για την εξυπηρέτησή της, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται και το κατάστημα όπου έχει ανοιχθεί. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα εισπράττει αυτοδικαίως το οφειλόμενο τέλος/προμήθεια, τους τόκος και το κεφάλαιο του δανείου από τους τρεχούμενους λογαριασμούς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚπολΔ, όπως ισχύει.

 

7.2 Σε περίπτωση που η καταβολή πραγματοποιείται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της δανειακής σύμβασης, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα μετατρέπει το νόμισμα, εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία πώλησης συναλλάγματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά την αντίστοιχη ημέρα που διενεργείται η πληρωμή. Τυχόν ζημίες ή κέρδη που ενδέχεται να προκύψουν από τις παραπάνω μετατροπές συναλλάγματος, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ο δε ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν θα δικαιούται να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα, αντίρρηση ή να προβάλλει τυχόν σχετική αξίωση.

 

7.3 Όταν η δήλη μέρα για πληρωμή του κεφαλαίου ή/και των τόκων και λοιπών εξόδων, προμηθειών και τυχόν φόρων συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ως ημέρα καταβολής θα θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

7.4 Σε περίπτωση όπου ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ έχει ενεργοποιήσει μέσω των συστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ πάγια εντολή για εξόφληση των υποχρεώσεων του προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι, όταν η δήλη μέρα για τη λήξη-εκτέλεση της πάγιας εντολής συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα (Σαββατοκύριακο ή/και Αργία), ως ημέρα καταβολής θα θεωρείται η ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

7.5 Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα εξοφλούνται από τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ κατά την ακόλουθη σειρά: 1) τέλη και προμήθειες που οφείλονται βάσει του Τιμοκαταλόγου ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 2) τόκοι υπερημερίας για οφειλή από τέλη/προμήθειες, 3) τόκοι υπερημερίας· τακτικοί συμβατικοί τόκοι, 4) νόμιμοι τόκοι, 5) κεφάλαιο σε καθυστέρηση, 6) κεφάλαιο. Τα δικαστικά έξοδα θα καταβάλλονται πριν από οποιαδήποτε άλλη οφειλή.

 

7.6 Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ κάνει ταυτόχρονη χρήση περισσότερων δανείων από την ΤΡΑΠΕΖΑ, και το καταβεβλημένο από αυτόν ποσό δεν επαρκεί για να αποπληρώσει όλες τις απαιτητές υποχρεώσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ποια από τις υποχρεώσεις θα αποπληρωθεί κατά προτεραιότητα.

 

7.7 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αποπληρώσει πρόωρα, μερικώς ή ολικώς, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, ενημερώνοντας προηγουμένως την ΤΡΑΠΕΖΑ εγγράφως.

 

7.8 Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για πρόωρη αποπληρωμή, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ οφείλει να καταβάλλει τον οφειλόμενο κατά τη στιγμή της πρόωρης, εθελούσιας αποπληρωμής τόκο, ο οποίος συσσωρεύθηκε κατά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία της τελευταίας καταβληθείσας δόσης έως την ημερομηνία υποβολής στην ΤΡΑΠΕΖΑ της γραπτής ενημερωτικής ανακοίνωσης σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου. Το δικαίωμα πρόωρης, εθελούσιας αποπληρωμής θα θεωρείται ότι ασκήθηκε, μόνο εφόσον εκπληρώθηκαν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

7.8.1 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ απέστειλε/υπέβαλε γραπτή ανακοίνωση προς την ΤΡΑΠΕΖΑ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την εξάσκηση του δικαιώματός του,

 

7.8.2 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ έχει παράσχει τα απαιτούμενα κονδύλια για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και του τόκου που συσσωρεύθηκε κατά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία της τελευταίας καταβληθείσας δόσης έως την ημερομηνία υποβολής στην ΤΡΑΠΕΖΑ της γραπτής ενημερωτικής ανακοίνωσης σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου,

 

7.8.3 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ κατέβαλε στην ΤΡΑΠΕΖΑ το οφειλόμενο τέλος αποζημίωσης για την πρόωρη αποπληρωμή, όταν αυτό προβλέπεται, και σε συνάρτηση με την περίοδο αποπληρωμής και αναλόγως με το είδος και τις προϋποθέσεις του δανείου, το ποσό του οποίου διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει συμφωνηθεί σταθερό (και όχι κυμαινόμενο) επιτόκιο επιχορηγήσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση λόγω της πρόωρης αποπληρωμής δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: α) το 1% του ποσού του δανείου που εξοφλείται πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας λήξης της σύμβασης δανείου υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα δεν υπερβαίνει το ένα έτος, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του ποσού του δανείου που εξοφλείται πρόωρα, και β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας ημερομηνίας λήξης της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση που το τέλος πρόωρης αποπληρωμής υπερβαίνει αυτό το όριο, τότε το αναλογούν τέλος θα παρακρατείται επί του συγκεκριμένου ορίου.

 

7.9 Δεν χωρεί αξίωση αποζημίωσης από πλευράς της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για πρόωρη εξόφληση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

7.9.1 εφόσον η εξόφληση πραγματοποιείται δυνάμει ασφαλιστικού συμβολαίου, το οποίο προβλέπει παροχή εγγύησης για την εξόφληση του δανείου,

 

7.9.2 σε περιπτώσεις διευκολύνσεων υπερανάληψης, ή

 

7.9.3 εφόσον η εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων.

 

7.10 Η ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να αξιώνει την εν λόγω αποζημίωση μόνον ως προς το ποσό της πρόωρης εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών (Άρθ. 16 ΚΥΑ Ζ1-699/2010, όπως ισχύει).

 

7.11 Τυχόν ειδικότερη συμφωνία στην σχετική σύμβαση του ΟΦΕΙΛΕΤΗ υπερισχύει των Γενικών Όρων

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

8.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν θα επέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί λόγω διακοπής στις εργασίες της εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών και λοιπών απρόβλεπτων συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: απεργιών ή ανταπεργιών, ταραχών, μέτρων και δράσεων που λαμβάνονται από δημόσιες Αρχές, διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας ή βλάβης συστημάτων, προβλημάτων συνδεσιμότητας αναφορικά με τηλεφωνικές ή διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες κλπ. Αντιστοίχως, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν επέχει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις όπου η ΤΡΑΠΕΖΑ παύει ή περιορίζει τις εργασίες της ολικώς ή μερικώς κατά συγκεκριμένες ημέρες ή για μία χρονική περίοδο, εξαιτίας ασυνήθιστων και απρόβλεπτων συνθηκών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δανείου, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποχρεούται, είτε κατόπιν αιτήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, είτε εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επέλευση ή τη διαπίστωση οιασδήποτε μεταβολής, να ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί την ΤΡΑΠΕΖΑ αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή των αναφερόμενων στη σύμβαση δανείου προσωπικών του στοιχείων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, καθώς επίσης και την ανάκληση ή τροποποίηση κάθε παρεχόμενης εντολής/εξουσιοδότησης προς τρίτα πρόσωπα (και συγκεκριμένα συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), και να προσκομίζει τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις οιουδήποτε εγγράφου που είχε αρχικώς προσκομισθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ κατά τη χορήγηση του δανείου, σε περίπτωση που επήλθαν μεταβολές και/ή προσθήκες επ’ αυτών των εγγράφων.

 

9.2 Με την υπογραφή της σύμβασης δανείου, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αποδέχεται και συνομολογεί ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ, δύναται, κατά την κρίση της να αποστέλλει όλες τις κοινοποιήσεις, περιοδικές ενημερώσεις -τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, εκτός εάν η περίοδος εξυπηρέτησης του δανείου είναι μεγαλύτερη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 όπως ισχύει- ως προς την εξέλιξη του δανείου, τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών, των τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και ως προς κάθε μεταβολή του επιτοκίου όπου αυτή επιτρέπεται, και τις λοιπές ειδοποιήσεις, προκλήσεις και επιστολές απευθυνόμενες προς αυτόν /προσφωνούμενα γενικά ως «επιστολές»/ με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή με δικαστικό επιμελητή ή με επίδοση στον ίδιο προσωπικά από την ΤΡΑΠΕΖΑ. Με τον τρόπο αυτό, η υποχρέωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για παροχή περιοδικής ενημέρωσης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 όπως ισχύει, θα θεωρείται εκπληρωθείσα. Οι επιστολές θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αλληλογραφίας που περιλαμβάνεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, και η οποία έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με δήλωση του ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Οι επιστολές θεωρούνται ως προσηκόντως παραληφθείσες, σε περίπτωση αποστολής στη διεύθυνση που δηλώθηκε από τον υπόχρεο, ανεξάρτητα εάν παρελήφθησαν αυτοπροσώπως από αυτόν. Σε περίπτωση που οι επιστολές απεστάλησαν μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θεωρούνται παραληφθείσες μετά από το πέρας διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή τους. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ο ίδιος αμέσως και προσηκόντως τον ΕΓΓΥΗΤΗ σχετικά με κάθε ειδοποίηση που έλαβε χώρα κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στην ανωτέρω ενημέρωση, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

9.3 Εάν, μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου που αρχίζει από την πρώτη χρήση του δανείου ή από την τελευταία ημέρα του τριμήνου στο οποίο αναφέρεται η περιοδική ενημέρωση, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν ενημερώσει την ΤΡΑΠΕΖΑ μέσω συστημμένης επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν παρέλαβε την περιοδική ενημέρωση για το προηγούμενο τρίμηνο, θα τεκμαίρεται ότι η περιοδική ενημέρωση παραλήφθηκε κανονικά, επιτρεπόμενης όμως της ανταπόδειξης από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

 

9.4 Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αμφισβητεί το περιεχόμενο και την εγκυρότητα της περιοδικής ενημέρωσης, θα οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην ΤΡΑΠΕΖΑ, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου, στο οποίο έγγραφό του θα πρέπει να περιλάβει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του. Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν υποβάλλει τις αντιρρήσεις του εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, τότε συνομολογείται ρητά ότι αυτό θα θεωρείται τεκμήριο αποδοχής από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, επιτρεπομένης όμως της ανταπόδειξης από πλευράς του τελευταίου.

 

9.5 Ρητά συνομολογείται από κοινού ότι οι προαναφερθείσες περιοδικές ενημερώσεις θα εξάγονται από τα επίσημα βιβλία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ που τηρούνται μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό σύστημα, είτε ως φωτοαντίγραφα ή αναπαραγόμενα με ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο μέσω εκτύπωσης από τα μηχανογραφικά στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά τον οποίο τηρούνται τα ως άνω στοιχεία, σύμφωνα με το λογιστικό σύστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και τη συνήθη τραπεζική πρακτική. Τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού, συμφωνούν και αποδέχονται ότι οι εν λόγω περιοδικές ενημερώσεις αποτελούν ακριβές απόσπασμα των επίσημων στοιχείων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, τα οποία απεικονίζουν με ακρίβεια τις κινήσεις του λογαριασμού δανείου για τη χρονική περίοδο που καλύπτουν, και αποτελούν πλήρη απόδειξη για τις απαιτήσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε βάρος του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, επιτρεπόμενης όμως της ανταπόδειξης από πλευράς του τελευταίου.

 

9.6 Ρητά συνομολογείται από κοινού ότι, σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό είναι διαθέσιμες στον ΟΦΕΙΛΕΤΗ, σε όλα τα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ήδη, η ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογεί και αποδέχεται ότι τα αποσπάσματα των κινήσεων του λογαριασμού, όπως αυτά παράγονται από τα αρχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αποτελούν πλήρη απόδειξη των σχετικών συναλλαγών και των ανεξόφλητων υπολοίπων, επιτρεπόμενης όμως της ανταπόδειξης.

 

Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ρητά εξουσιοδοτεί την ΤΡΑΠΕΖΑ προκειμένου να προβαίνει σε βιντεοσκόπηση ή/και ηχογράφηση των τηλεφωνικών συνομιλιών του με την ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογεί ότι οι εν λόγω βιντεοσκοπήσεις ή/και ηχογραφήσεις αποτελούν πλήρη απόδειξη της επικοινωνίας μεταξή του ΟΦΕΙΛΕΤΗ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς απόδειξη του περιεχομένου της εντολής που ελήφθη από την ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ενημερώνει εκ των προτέρων τον Πελάτη ότι μία επικοινωνία ή/και τηλεφωνική συνομιλία πρόκειται να καταγραφεί και οφείλει να διασφαλίζει την περιφρούρηση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και του Απορρήτου των επικοινωνιών, όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

10.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αναστείλει τη χορήγηση ποσών στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου, να λύσει τη σύμβαση με προηγούμενη ειδοποίηση και/ή να απαιτήσει την πρόωρη αποπληρωμή των οφειλομένων, σύμφωνα με τη σύμβαση, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και λοιπών οφειλόμενων ποσών κατά τη σύμβαση δανείου, μαζί με το αναλογούν επιτόκιο υπερημερίας, και να απαιτήσει την άμεση καταβολή τους, σε περίπτωση που:

 

10.1.1 α) ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν εκπληρώσει την υποχρέωση για ολοσχερή καταβολή οφειλόμενης δόσης ή τόκων εντός της τεθείσας προθεσμίας που απορρέει από τη σύμβαση δανείου· ειδικά για στεγαστικά δάνεια, σε περίπτωση μη καταβολής τριών(3)διαδοχικών δόσεων ή τόκων αυτών.

 

10.1.2 β) ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή παραβιάσει οιαδήποτε άλλη υποχρέωση και/ή παραβιάσει οιονδήποτε από τους συμβατικούς όρους που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου και/ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και/ή κάθε άλλη σύμβαση και/ή ισχύουσα κανονιστική διάταξη που αναφέρεται ή που εφαρμόζεται στη σύμβαση, και η παραβίαση αυτή δεν έχει θεραπευθεί εντός προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

 

10.1.3 γ) συντρέχουν συγκεκριμένες περιστάσεις που καθιστούν αδύνατη ή εμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΟΦΕΙΛΕΤΗ να αποπληρώσει ή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως π.χ. ουσιώδης δυσμενής αλλαγή της οικονομικής κατάστασης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του ΟΦΕΙΛΕΤΗ αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

 

10.1.4 δ) η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οιεσδήποτε πληροφορίες, καθώς και έγγραφα εκπροσώπησης, δηλώσεις, αποδεικτικά ταυτότητας ή οικονομικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ είναι ή κατέστησαν εσφαλμένα, αναληθή, ελλιπή, ψευδή ή παραπλανητικά σε σημαντικό βαθμό.

 

10.1.5 ε) ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή προτού αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες ή ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποβάλλει δήλωση με την οποία αιτείται αναστολή πληρωμών·

 

10.1.6 στ) ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ κηρυχθεί σε πτώχευση και/ή κινηθεί εναντίον του διαδικασία εκτέλεσης ή διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κατά αυτού ή κατά της περιουσίας του από τρίτους.

 

10.2 Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ενημερώνει τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την απόφασή της να απαιτήσει την πρόωρη αποπληρωμή των εισπρακτέων απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, και θα παρέχει εύλογη προθεσμία για οικειοθελή συμμόρφωση από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ ΕΓΓΥΗΤΗ. Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν προβεί για οποιονδήποτε λόγο στην αποπληρωμή των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επέρχονται οι συνέπειες της απαίτησης πρόωρης αποπληρωμής.

 

10.3 Η απαίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για πρόωρη αποπληρωμή επέρχεται αυτομάτως την δέκατη ένατη (19η) ημέρα από την καθορισθείσα ημερομηνία καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

10.4 Σε περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ αξιώσει την πρόωρη αποπληρωμή των εισπρακτέων απαιτήσεών της έναντι του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει δικαστική απόφαση/διαταγή πληρωμής για ικανοποίηση των απαιτήσεών της από τη σύμβαση δανείου, και να επισπεύδει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, προς ικανοποίηση των απαιτήσεών της, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

10.5 Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς τον σκοπό επιδίωξης και ικανοποίησης της απαίτησης που απορρέει από τη συμβατική σχέση ή που τυχόν καταβληθούν από την ΤΡΑΠΕΖΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων, διοικητικών, συμβολαιογραφικών, δικαστικών και λοιπών σχετικών τελών και επιβαρύνσεων, βαρύνουν τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Το ύψος των εν λόγω δαπανών εξαρτάται από το είδος της κάθε δαπάνης και καθορίζεται από τη σχετική κανονιστική ή δευτερεύουσα πράξη.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

11.1 Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν εκπληρώσει οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου και/ή τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αυξήσει το επιτόκιο, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VIII – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διαφωνεί με το νέο ύψος του επιτοκίου, διατηρεί το δικαίωμα να αποπληρώσει πρόωρα το σύνολο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση λόγω πρόωρης αποπληρωμής.

 

11.2 Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε συμβατικού όρου για αποπληρωμή του χρέους, ως προς το κεφάλαιο και/ή τους τόκους, καθώς και σε περίπτωση απαίτησης για πρόωρη αποπληρωμή των εισπρακτέων απαιτήσεων που απορρέουν από δάνειο, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ θα οφείλει εκτός του συμφωνημένου τόκου και τον τόκο υπερημερίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης, που υπολογίζεται από την αμέσως επόμενη ημέρα από την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της οφειλόμενης δόσης, σε ποσοστό ίσο με το προβλεπόμενο στην οικεία σύμβαση δανείου επιτόκιο ενήμερης οφειλής, προσαυξημένο κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο επιτοκίου υπερημερίας. Δυνάμει της ΠΔ/ΤΕ 2393/1996, όπως ισχύει, το τρέχον μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας διαμορφώνεται σε δύο κόμμα πέντε ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) ετησίως πλέον του αντίστοιχου εφαρμοστέου συμβατικού επιτοκίου (Συμβατικό Επιτόκιο + τόκος υπερημερίας 2,5%), μέχρι την πλήρη και οριστική αποπληρωμή της οφειλής,

 

11.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ και τυχόν κατάργησης ή τροποποίησης της ΠΔ/ΤΕ 2393/1996, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το ποσοστό (σήμερα 2,5%) με το οποίο θα προσαυξάνεται το συμβατικό επιτόκιο ή να ορίσει νέα μέθοδο προσδιορισμού του επιτοκίου υπερημερίας. Κάθε τροποποίηση στις ποσοστιαίες μονάδες που θα υπολογίζεται επί του παραπάνω συμβατικού επιτοκίου ή στη μέθοδο υπολογισμού του επιτοκίου υπερημερίας, θα κοινοποιείται μέσω αντίστοιχης ειδοποίησης στον λογαριασμό του ΟΦΕΙΛΕΤΗ μέσω αποστολής μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Συμφωνείται επιπλέον ότι από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κάθε οφειλόμενου ποσού, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να προβαίνει σε ανατοκισμό των τόκων χωρίς επίσημη ενημέρωση. Οι τόκοι που θα προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο.

 

11.4 Κάθε αποτυχία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης, που απορρέει από οποιαδήποτε σύμβαση δανείου που συνήφθη μεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και του ΟΦΕΙΛΕΤΗ και/ή οιωνδήποτε συνδεόμενων με αυτούς προσώπων, σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού Εμπορικού Δικαίου, θα θεωρείται ως αποτυχία εκπλήρωσης όλων των υπόλοιπων συμβάσεων δανείου. Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης υποχρεώσεως που απορρέει από οιαδήποτε σύμβαση δανείου, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την πρόωρη αποπληρωμή των εισπρακτέων απαιτήσεών της, οι οποίες απορρέουν από το σύνολο των συμβάσεων δανείου.

 

11.5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίζει οποιαδήποτε απαίτηση ή ανταπαίτηση που οφείλεται από τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, ανεξάρτητα από την αιτία, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμη, και σε οποιοδήποτε νόμισμα. Στην περίπτωση περισσότερων οφειλών σε διαφορετικά νομίσματα, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να προβεί σε μετατροπή οποιασδήποτε οφειλής στην τιμή αγοράς συναλλάγματος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών για τον σκοπό του συμψηφισμού.

 

11.6 Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης της αποπληρωμής του χρέους, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δανείου, η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει το δικαίωμα να αξιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης ή να διορίσει ή να μεταβιβάσει τις απαιτήσεις της προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ήτοι, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, που λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν. 3758/09 ή δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, εταιρείες που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015), προς τον σκοπό επικοινωνίας και ενημέρωσης με τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και/ή να προβούν στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εξωδικαστική και/ή δικαστική ρύθμιση για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων για λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να διαβιβάζει στα ανωτέρω πρόσωπα τα προσωπικά δεδομένα του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των ανωτέρω ενεργειών, πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΛΥΣΗ

12.1 Η σύμβαση δανείου δύναται να λυθεί, μονομερώς και αζημίως, από την ΤΡΑΠΕΖΑ σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης δανείου και/ή των παρόντων Γενικών Όρων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και/ή αν ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς την ΤΡΑΠΕΖΑ και/ή σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, φερεγγυότητας, πιστοληπτικής ή/ και δικαιοπρακτικής ικανότητας του τελευταίου ή σε περίπτωση απαίτησης για πρόωρη αποπληρωμή/καταγγελία της σύμβασης δανείου. Επιπλέον, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το εν λόγω δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας, σε περίπτωση που ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης ή συνδιαλλαγής εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία και τον Πτωχευτικό Κώδικα, όπως ισχύουν, ή φυλάκισης ή δικαστικής συμπαράστασης, με την επέλευση των οποίων ξεκινά η περίοδος υπερημερίας, αφού προηγουμένως η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει επιδώσει επίσημα την καταγγελία της σύμβασης δανείου στον ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους λογαριασμούς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, και μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου, καθώς και να ενημερώσει κάθε αρμόδια ελληνική Δημόσια Αρχή ή ιδιωτικό φορέα διαχείρισης αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» για την προαναφερθείσα καταγελία, πάντοτε εντός του αναγκαστικού πλασίου της ελληνικής νομοθεσίας, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η λύση της σύμβασης επέλθει με πρωτοβουλία του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, θα θεωρείται ότι ο τελευταίος ασκεί το δικαίωμά του για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (κατά κεφάλαιο, τόκους, προμήθειες και έξοδα), για το συνολικό ποσό και με κάθε έννομη συνέπεια. Ρητώς συμφωνείται ότι όλα τα νομικά και λοιπά έξοδα που θα πραγματοποιήσει η ΤΡΑΠΕΖΑ, και τα οποία συνδέονται με τις εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

 

12.2 Η σύμβαση λύεται με τη λήξη της διάρκειάς της, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύμβαση περιέχει ρήτρα για αυτόματη ανανέωση, μετά από την εκπλήρωση των όρων που προβλέπονται στη σύμβαση. Μετά την καταγγελία της σύμβασης, η εκ του νόμου υποχρέωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ να ενημερώνει τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ για την εξέλιξη των οφειλών της δανειακής σχέσης, μέσω περιοδικών ενημερώσεων, παύει.

 

12.3 Για δάνεια με τη μορφή σύμβασης υπερανάληψης, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κατά τη λήξη της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν οφειλόμενα ποσά, κατά κεφάλαιο/τόκους ή άλλα έξοδα σχετικά με το δάνειο, θα πρέπει να καταβάλλονται αμέσως και θα εισπράττονται αναγκαστικά. Σε κάθε περίπτωση λύσης της σύμβασης υπερανάληψης, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα διατηρεί το δικαίωμα να τάξει στον ΟΦΕΙΛΕΤΗ εύλογο διάστημα για την αποπληρωμή των συμβατικών του υποχρεώσεων, ενώ η προθεσμία αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το διάστημα του ενός (1) μηνός.

 

12.4 Η σύμβαση καταναλωτικού δανείου μπορεί να καταγγελθεί και με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αρχομένων από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης δανείου, και υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των προβλεπόμενων προαπαιτουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού ΑΚ και του άρθ. 14 της ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β’ 917/2010), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δανείου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να παράσχει καμία αιτιολογία για την υπαναχώρηση αυτή. Η εν λόγω προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης δανείου, και την παραλαβή αντιγράφου των παρόντων Γενικών Όρων. Προκειμένου να εξασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του περί υπαναχώρησης, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποχρεούται να ολοκληρώσει την υπαναχώρηση πριν από την παρέλευση του διαστήματος των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος θα τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη γνωστοποίηση από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ οφείλει να καταβάλλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ το κεφάλαιο και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης του δανείου μέχρι την ημέρα εξόφλησης του κεφαλαίου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και οπωσδήποτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης προς την ΤΡΑΠΕΖΑ. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του συμφωνηθέντος συμβατικού επιτοκίου χορηγήσεων, και θα αναφερθεί ως προς το ποσό των καταβλητέων τόκων σε ημερήσια βάση.

 

12.5 Το επιτόκιο υπερημερίας συμφωνείται σε δύο κόμμα πέντε ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) ετησίως πλέον του συμβατικού επιτοκίου (Συμβατικό Επιτόκιο + εισφορά του Ν. 128/1975 + τόκος υπερημερίας 2,5%), μέχρι την πλήρη και οριστική αποπληρωμή της οφειλής.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δικαιούται να υποβάλλει τυχόν παράπονα σχετικά με τις σύμβαση δανείου, σε όλα τα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: customers@tbibank.gr, ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών: +302103009990

 

13.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ υποχρεούται να απαντήσει στο παράπονο/ένσταση του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, παρέχοντας γραπτή γνωμάτευση εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν αποφανθεί μέσω της γραπτής γνωμάτευσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντησή της δεν ικανοποιήσει τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ, η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί προς επίλυση σε κάποια από τις αρμόδιες επιτροπές συμβιβασμού, ή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

 

13.3 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δύναται να απευθύνει αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ακόλουθες Αρχές:

 

13.3.1 Συνήγορος του Καταναλωτή, διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471, Αθήνα, τηλ: 210-6460862, ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, ιστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr

 

13.3.2 Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι το υπεύθνο ελεγκτικό όργανο για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (περί Προστασίας των Καταναλωτών), όπως ισχύει.

 

13.3.3 Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών, διεύθυνση Μασσαλίας 1, Τ.Κ. 10680, Αθήνα, τηλ: 210-3376700, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hobis.gr, ιστοσελίδα: http:// www.hobis.gr (υπό την προϋπόθεση ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ είναι εγγεγραμμένο μέλος).

 

13.3.4 Τις αρμόδιες Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 11 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ παρέχουν οικειοθελώς τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα υφίστανται επεξεργασία και θα τηρούνται από την ΤΡΑΠΕΖΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4624/2019, όπως ισχύει. Η ΤΡΑΠΕΖΑ -και κάθε τρίτος που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ΟΦΕΙΛΕΤΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, του τραπεζικού και του επαγγελματικού απορρήτου. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, των εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και το Ν. 4624/2019. Όλα τα στοιχεία των πελατών διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία, και σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο νόμος.

 

14.2 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογεί ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η επεξεργασία και η πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα με σκοπό την πρόληψη, ελέγχου και εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης θα συντελείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4557/2018 και Κανονισμού2016/679 και το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει. Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας για τον εντοπισμό απάτης σχετικά με τα χορηγηθέντα δάνεια, η εν λόγω επεξεργασία και διαβίβαση δύναται να υλοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση η παροχή των προσωπικών δεδομένων από πλευράς του ΟΦΕΙΛΕΤΗ θα πρέπει να γίνεται οικειοθελώς. Στην περίπτωση της σύναψης της σύμβασης μεταξύ του ΟΦΕΙΛΕΤΗ και της Τράπεζας, τυχόν άρνηση παροχής τέτοιων δεδομένων, θα καθιστά αδύνατη τη θεμελίωση συμβατικής σχέσης ανάμεσα στον ΟΦΕΙΛΕΤΗ και την ΤΡΑΠΕΖΑ, και ιδίως στην περίπτωση που η τελευταία υποχρεούται να συγκεντρώσει τα παραπάνω στοιχεία εκ του νόμου. Η ΤΡΑΠΕΖΑ εφαρμόζει αυστηρά κάθε μέτρο εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εσωτερική της πολιτική, ο δε ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί κάθε δέσμευση που σχετίζεται με το εν λόγω ζήτημα.

 

14.3 Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ τεκμαίρεται ότι ενημερώθηκε επαρκώς για το περιεχόμενό τους και συνομολογεί ότι, στις περιπτώσεις παραλαβής σχετικού αιτήματος από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή ή προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, ενέργεια η οποία δεν θα θεωρείται παραβίαση των διατάξεων για τήρηση του απορρήτου. Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ δηλώνει ρητώς ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του, προκειμένου η σύμβαση δανείου και τα έγγραφα χορήγησης και εξασφάλισης του δανείου να παρέχονται στους μετόχους και/ή στους δανειστές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενώ είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε βοήθεια και πρόσβαση στους χώρους του κατά την πραγματοποίηση ελέγχου, παρακολούθησης, εκτίμησης της οικονομικής του κατάστασης, της πιστοληπτικής του ικανότητας κλπ.

 

14.4 Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ έχει ενημερωθεί ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει/γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους – διαχειριστές προσωπικών δεδομένων/συμπεριλαμβανομένων εισπρακτικών εταιρειών, ασφαλιστών κλπ./, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης δανείου ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συναινεί ρητώς και δεν φέρει ουδεμία αντίρρηση στην εν λόγω γνωστοποίηση/μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 και το Ν.4624/2019, όπως ισχύει.

 

14.4.1 α) Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογούν και παρέχουν ρητά τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων που είναι καταχωρημένα στο αρχείο συγκέντρωσης χορηγήσεων, καθώς και με την πρόσβαση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ 2016/679 και το Ν.4624/2019, όπως ισχύει. Περαιτέρω, συνομολογούν ότι ενημερώθηκαν, από την ΤΡΑΠΕΖΑ, ότι η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (υπεύθυνος επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ. 210.3676700), τηρεί τα κατωτέρω αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία γίνεται περιοδική αναλυτική ενημέρωση δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (www.tiresias.gr), ήτοι: α) Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί προς τον σκοπό της παροχής επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο, κυρίως, της φερεγγυότητας των πελατών προς τους αποδέκτες των δεδομένων. Πηγή των δεδομένων είναι τα πολιτικά δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων κυμαίνεται από δύο (2) έως 15 έτη, ανάλογα με την πληροφορία και σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3259/2004, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», β) Αρχείο Υποθηκών-Προσημειώσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων, προς τον σκοπό της αξιολόγησης των εμπραγμάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων. Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές, γ) Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, προς τον σκοπό της παροχής στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Πηγή των δεδομένων είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων είναι πέντε (5) έτη από την τελευταία μηνιαία ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που τα διαβιβάζουν. Με βάση τα δεδομένα των ανωτέρω Αρχείων, η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», έχει αναπτύξει, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, το οποίο βάσει συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες βαθμολόγηση (score), που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών, η δε «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτής. Η πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω Αρχείων και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς παρέχεται μόνο σε αδειοδοτημένα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και σε συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο ασκείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και το Ν. 4624/2019. Στην περίπτωση του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, το δικαίωμα αντίρρησης αφορά στη μη πρόσβαση των αποδεκτών στα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτό, η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην ΤΡΑΠΕΖΑ η οποία τη διαβιβάζει στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» Έχοντας κατά τα ανωτέρω ενημερωθεί, ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ και ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, συναινούν και εγκρίνουν ανεπιφύλακτα την πρόσβαση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ στα δεδομένα τα οποία τους αφορούν και είναι εκάστοτε καταχωρημένα στο Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, καθώς και στην πρόσβαση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής μου Συμπεριφοράς.

 

14.4.2 β) Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ συνομολογεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα συνελέχθησαν αφού ενημερώθηκε σχετικά, και διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».

 

14.5 Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων που περιέχονται στη σύμβαση δανείου και των Γενικών Όρων, θα υπερισχύουν οι όροι της συναφθείσας σύμβασης.

 

14.6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ενδέχεται να έχει παράσχει στον ΟΦΕΙΛΕΤΗ με μεταφρασμένα αντίγραφα των παρόντων Γενικών Όρων. Η πρωτότυπη ελληνική εκδοχή του κειμένου αποτελεί το μοναδικό νομικά δεσμευτικό έγγραφο για τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ ΕΓΓΥΗΤΗ και την ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των όρων της πρωτότυπης ελληνικής εκδοχής και άλλων μεταφράσεων στην κατοχή του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, συνομολογείται ρητώς ότι η πρωτότυπη ελληνική εκδοχή που παρασχέθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ θα υπερισχύει.

 

14.7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ή να τροποποιεί, μονομερώς, τους παρόντες Γενικούς Όρους, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ενημερώνει για τις τροποποιήσεις μέσω αντίστοιχης ειδοποίησης του ΟΦΕΙΛΕΤΗ, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και με δημοσίευσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ: https://tbibank.gr/, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω μεταβολών, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει. Τέτοιες τροποποιήσεις θα αποτελούν το εφαρμοστέο δίκαιο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

14.8 Για τυχόν ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση και/ή τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους για τις Υπηρεσίες Πληρωμών, θα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως ισχύει.

 

14.9 Σε περίπτωση αντιφάσεων ή διαφορών μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων και μίας ισχύουσας διάταξης νόμου, θα εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι για Χορήγηση Δανείων και Πιστώσεων σε Ιδιώτες εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις δανείου που συνάπτονται με ιδιώτες, οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία για την Καταναλωτική Πίστη. Εγκρίθηκαν από την Διοίκηση του Υποκαταστήματοςτης ΤΡΑΠΕΖΑΣ και έχουν εφαρμογή από 20/07/2022