Πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας βάσει του Ν.4224/2013 και σχετικό υλικό

 

Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 και σε τι αφορούν οι διατάξεις του;

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 καταρτίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων. Θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς Τραπεζών & δανειοληπτών και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την εμπρόθεσμη ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και Τράπεζας της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης. Στο παραπάνω πλαίσιο εισάγεται, προς εφαρμογή, τόσο από τις Τράπεζες όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

1 - Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 

 

Πρόκειται για τη διαδικασία που θεσπίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως αναθεωρημένος ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 392/1/31.05.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), προς εφαρμογή τόσο από τις Τράπεζες όσο και από τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες. Στη ΔΕΚ περιγράφονται τα στάδια, οι προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης που αμοιβαία πρέπει να παρέχουν Τράπεζα και δανειολήπτης, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 

 

 • Στους δανειολήπτες (οφειλέτες/εγγυητές) Φυσικά Πρόσωπα/Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που είτε αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών τους, είτε η μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει άμεσα σε αδυναμία τήρησης των δανειακών τους υποχρεώσεων

Ποια είναι τα οφέλη της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 

 

 • Η συνεργασία Τράπεζας-Δανειολήπτη επιτρέπει την έγκαιρη εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, αφού πραγματοποιείται στο πλαίσιο κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρινούς ανταλλαγής πληροφοριών.

Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

 

 

 • Επικοινωνία Δανειολήπτη-Τράπεζας
 • Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από το δανειολήπτη
 • Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και συνολικής οικονομικής κατάστασης δανειολήπτη
 • Υποβολή προς το δανειολήπτη κατάλληλων προτάσεων λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών του
 • Διαδικασία εξέτασης ένστασης δανειολήπτη
2 - Πού πρέπει να απευθυνθείτε – ποια είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας;

Να εξυπηρετηθείτε τηλεφωνικά από Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-21:00 & Σάββατο 10:00-18:00, στον τηλεφωνικό αριθμό της tbi bank 210 300 99 90  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: collections@tbibank.gr.

3 - Πώς ορίζεται ο «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης»;

Ένας δανειολήπτης, κατά τη συνεργασία του με την Τράπεζα, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, χαρακτηρίζεται ως «Συνεργάσιμος» όταν τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές συμπεριφοράς ως προς την Τράπεζα και ειδικότερα όταν:

 

 

 • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα [αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση κατοικίας και εργασίας]
 • Μεριμνά για τον ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος
 • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την Τράπεζα ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών
 • Γνωστοποιεί στην Τράπεζα με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της.
 • Προβαίνει αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, οι οποίες πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του [π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κ.λπ.), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.] και συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013.
4 - Ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη επίτευξη συμφωνίας;
 • Δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της χρηματοδοτικής σύμβασης.
 • Δυνατότητα έναρξης ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης της απαίτησης (λ.χ. επιβολή κατάσχεσης και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων δανειολήπτη).
 • Επιβάρυνση οφειλής με τόκους υπερημερίας και δικαστικές δαπάνες.
 • Κίνδυνος να παραμείνει υπόχρεος για τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγκαστικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
5 - Ποιες είναι οι συνέπειες από την απόδοση του χαρακτηρισμού ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης»;

Η κατηγοριοποίηση ως ‘μη συνεργάσιμου δανειολήπτη’ συνεπάγεται τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, καθώς και την εξαίρεση από τις ευεργετικές διατάξεις α) του Ν. 3869/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και β) του Ν. 4354/2015, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο του οποίου, σε περίπτωση μεταβίβασης των απαιτήσεων, δεν μπορεί να χειροτερεύσει η ουσιαστική και δικονομική θέση, ούτε να μεταβληθούν μονομερώς οι όροι ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης που θα συμφωνηθούν με την Τράπεζα στο πλαίσιο της ΔΕΚ.

6 - Πώς ορίζονται οι «Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης»;

Για φυσικά πρόσωπα, ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

 

 

Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών στο πλαίσιο της ΔΕΚ γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 1η ομάδα δαπανών, οι οποίες θεωρούνται και οι πιο βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού.

7 - Επικοινωνία για οφειλέτες

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας στο πλαίσιο που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

 

Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση

8 - Για υποβολή ένστασης

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένσταση σύμφωνα με τον Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

 

Έντυπο υποβολής ένστασης δανειολήπτη με την οποία υποβάλλετε την ένστασή σας προς την tbi.

 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας για την ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση του δανείου σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσης η TBI θα προβεί στην επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων δεδομένων σας σύμφωνα με τον νόμο και την μεταξύ μας σύμβαση για την προστασία και τον έννομων συμφερόντων μας. Σε περίπτωση που η TBI χρειάζεται να συλλέξει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (π.χ. δεδομένα υγείας, ιατρικό ιστορικό κλπ.) δικά σας ή/ και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, με σκοπό

 

α) την εφαρμογή των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 392/1/31.05.2021 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος),

 

β) την αξιολόγηση αιτημάτων σας ρύθμισης οφειλών

 

γ) την αξιολόγηση παραπόνων ως προς την συχνότητα τηλεφωνικών οχλήσεών σας για ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη της οφειλής σας,

 

θα πρέπει να έχετε προηγουμένως χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη σκοπούμενη επεξεργασία, υπογράφοντας το:

 

Έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την TBIBank εδώ.

 

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση μεταξύ της Ελληνικής και της Αγγλικής έκδοσης υπερισχύει και βρίσκει εφαρμογή η Ελληνική έκδοση. Η απόδοση των Ελληνικών κειμένων στα Αγγλικά γίνεται προς διευκόλυνση της κατανόησης του περιεχομένου απο το χρήστη.

 

Βρείτε εδώ το φυλλάδιο με τις οδηγίες μας