Γενικές Πληροφορίες για την Τράπεζα

 

Η TBI Bank EAD – Branch Greece, είναι εγγεγραμμένη στον αριθμό 163671460001 από 07.04.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με ΑΦΜ: 996646764 στη ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Η Τράπεζα μας δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4261/2014 (Οδηγία 2013/36 της ΕΕ), και εποπτεύεται αμοιβαία από την Τράπεζα της Ελλάδος (βάσει του κανονιστικού πλαισίου υποκαταστήματος ξένου πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: Εποπτευόμενα ιδρύματα (bankofgreece.gr) και Εθνική τράπεζα Βουλγαρίας.

 

Οι σχετικοί ιστότοποι των εποπτικών αρχών της Τράπεζας μας είναι: η Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας. Η Τράπεζα εποπτεύεται επίσης για θέματα Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , η οποία είναι προσβάσιμη εδώ.

 

Η Τράπεζα μας έχει αποκτήσει το Αναγνωριστικό Νομικής Οντότητας (LEI) 529900VMX7BC5SOAWX44 το οποίο είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 20 χαρακτήρων με βάση το πρότυπο ISO 17442 που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και λειτουργεί ως μοναδικό παγκόσμιο αναγνωριστικό για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

 

Η Τράπεζα μας συμμετέχει επίσης στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της χώρας εγκατάστασης της, το Βουλγαρικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Για καταθέτες (dif.bg).

Προστασία Καταναλωτών
Η Τράπεζά μας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχώριου νομικού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών, ιδίως σύμφωνα με: το Ν. 2251/1994, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010 (Οδηγία ΕΕ 2008/48) και την Απόφαση 2501/2002 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη διαφάνεια στην παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα έχει δημοσιεύσει τα επιτόκια που προσφέρονται στον πελάτη και τον τιμοκατάλογο που περιέχει όλες τις σχετικέςχρεώσεις που ισχύουν.
Παράπονα πελατών

Η Τράπεζα μας δίνει εξαιρετική αξία στη γνώμη του πελάτη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, με αποτέλεσμα να έχει εφαρμόσει πολιτική παραπόνων πελατών, σύμφωνα με την Απόφαση 157/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, και να συνεργάζεται με τους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για τους καταναλωτές,  όποτε αυτό απαιτείται. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν τα παράπονά τους ή να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά τους ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία

Η Τράπεζα μας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ και τον Ν. 4624/2018, έχει εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των φυσικών προσώπων, προκειμένου να παρέχει διαβεβαιώσεις στους καταναλωτές και σε όλους τους συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι πληροφορίες τους αντιμετωπίζονται νόμιμα και με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Οικονομικό Έγκλημα

Η Τράπεζα μας έχει υιοθετήσει πολιτική μηδενικής ανοχής στο οικονομικό έγκλημα και για τον σκοπό αυτό έχει εφαρμόσει επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της απάτης.

Οικονομικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία και την νομοθεσία της ΕΕ, η Τράπεζα μας οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ελληνικού Υποκαταστήματος και της Έδρας στην Βουλγαρία.

Ισχύοντα Έγγραφα
  • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ TBI Bank EAD Υποκατάστημα Αθήνας σε μορφή pdf
  • Η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας ΔΠΧ της Τράπεζας μας στο Διαδίκτυο Λήψη σε μορφή pdf
  • Πολιτική cookies ιστότοπου Λήψη σε μορφή pdf
  • Όροι & Προϋποθέσεις της χρήσης της ιστοσελίδας Λήψη σε μορφή pdf
  • Πολιτική Παραπόνων Λήψη σε μορφή pdf
  • Φόρμα Παραπόνων Λήψη σε μορφή pdf

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα της Τράπεζας θα χρειαστείτε μια εφαρμογή ανάγνωσης pdf την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από την Adobe ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.